Algemene huurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN CAMPERVERHUUR VENLO

Gevestigd aan de Weselseweg 43 te (5916 RD) Venlo
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81587570
Versie: 22-09-2021

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

 1. Verhuurder: de wederpartij bij de overeenkomst met Huurder en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW
 2. Huurder: de natuurlijke en/of rechtspersoon die met Verhuurder een Huurovereenkomst heeft gesloten en daarmee contractuele wederpartij bij de overeenkomst met Verhuurder in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Camper: de voor kamperen ingerichte, grote auto ten aanzien waarvan door de Huurder met Verhuurder een Huurovereenkomst werd gesloten, inclusief inventaris en accessoires.
 4. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder betreffende de (ver)huur van de Camper. 
 5. Huursom: de prijs voor het gebruik van de Camper gedurende de Huurtermijn inclusief de prijs voor een vooraf bepaald aantal af te leggen kilometers. De Huursom is inclusief BTW en exclusief eventuele overige belastingen en/of toeslagen van overheidswege alsmede exclusief gedurende de Huurtermijn geheven tolgelden.
 6. Huurtermijn: de periode waarover de verhuur voortduurt.
 7. Reserveringsbevestiging: de door Verhuurder aan de Huurder toegezonden bevestiging van de totstandkoming van de Huurovereenkomst. In deze bevestiging wordt de periode van de huur van de Camper, de Huursom en eventuele aanvullende afspraken vastgeleged.
 8. Groene Kaart: internationaal verzekeringsbewijs. 
 9. Wintersportgebied: een gebied dat is vrijgegeven en/of ingericht voor de wintersport.
 10. Huurvoorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, inclusief de Reserveringsbevestiging, de inventarislijst en eventueel overige verstrekte instructies, waaronder handleidingen met betrekking tot het gebruik van de Camper en daarin aanwezige zaken. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, reserveringen en overeenkomsten gesloten door of met Verhuurder met betrekking tot de verhuur van de Camper, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van Huurder, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
 3. Wanneer door Verhuurder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Huurder kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Verhuurder onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Verhuurder behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Huurder van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen. 
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verhuurder in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verhuurder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 
 6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verhuurder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3. Huurtermijn

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de camper door de Huurder bij aanvang van de Huurtermijn bij het vestigingsadres van Verhuurder opgehaald en tegen het einde van de Huurtermijn aan hetzelfde adres geretourneerd. 
 2. De Huurtermijn vangt aan op het moment dat de camper door de Huurder wordt opgehaald en de Camper zich in de macht van de Huurder bevind.
 3. Weekverhuur begint op vrijdag tussen 12.00 en 16.00 uur en eindigt de daarop volgende week op vrijdag om 10.00 uur.
 4. Midweekverhuur begint op maandag tussen 15.00 en 17.00 uur en eindigt op vrijdag om 10.00 uur.
 1. Weekendverhuur begint op vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur en eindigt de daarop volgende week om maandag voor 10.00 uur.
 2. Indien de Huurtermijn door niet tijdige levering van de Camper door Verhuurder wordt bekort met meer dan 24 uur dan heeft de Huurder het recht de Huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. In voorkomend geval zal Verhuurder door de Huurder reeds betaalde bedragen restitueren. Indien de Verhuurder niet de overeengekomen Camper kan leveren, maar een redelijk alternatief aanbiedt, dient de Huurder dit alternatief te accepteren.
 3. Indien de Camper niet tijdig kon worden geleverd wegens een omstandigheid die niet aan Verhuurder valt toe te rekenen, is Verhuurder niet aansprakelijk voor daardoor aan de zijde van Huurder ontstane schade. Valt het niet (tijdig) leveren van de Camper echter te wijten aan nalatigheid van Verhuurder dan heeft de Huurder recht op vergoeding van kosten en schade tot een maximum van € 150,00 per geval.
 1. Indien de Camper niet binnen overeengekomen termijn bij Verhuurder wordt teruggebracht, wordt de Huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde duur en onder dezelfde condities tot het moment waarop de Camper weer in het bezit van Verhuurder is. Verhuurder heeft in voorkomend geval het recht tot onmiddellijke terugname van de Camper. Indien de Huurder Verhuurder niet binnen de overeengekomen termijn in het bezit van de Camper stelt, verbeurt de Huurder – in aanvulling op de verschuldigde Huursom – een direct opeisbare boete ter hoogte van € 300,00 per dag onverminderd het recht van Verhuurder op aanvullende schadevergoeding, tenzij de Huurder aantoont dat de overschrijding het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 1. Indien de Camper, om wat voor reden ook, door Huurder eerder dan overeengekomen aan Verhuurder wordt geretourneerd, dan is Verhuurder geen vergoeding of restitutie aan Huurder verschuldigd. Voorts is Verhuurder in voorkomend geval gerechtigd de Camper opnieuw te verhuren, ook wanneer dit betekent dat de Camper voor het einde van de met Huurder overeengekomen Huurtermijn aan een derde wordt verhuurd, zonder daarmee tot enige vergoeding jegens Huurder gehouden te zijn. 

Artikel 4. Bestemming

 1. Huurder mag de Camper alleen gebruiken c.q. vervoeren binnen landen welke staan vermeld op de Groene Kaart. Indien de Huurder in een ander dan hiervoor omschreven land van de Camper gebruik maakt, komt alle daardoor ontstane schade, waaronder mede begrepen schade door criminele activiteiten (waaronder diefstal en (verkeers)overtredingen) voor rekening en risico van de huurder.
 2. Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden de Camper te gebruiken voor transport van (die) goederen, waarvan het bezit of vervoer in het betreffende land van doorreis of bestemming niet is toegestaan, dan wel het overschrijden van de in die landen benoemde maximum hoeveelheden van bepaalde goederen.
 3. Het is de Huurder niet toegestaan de Camper te gebruiken voor vervoer van, naar of gedurende het verblijf in een Wintersportgebied in de periode van 1 december tot 1 maart.
 4. Verhuurder houdt zich het recht voor (tijdelijk) bepaalde gebieden aan te wijzen en het gebruik van de Camper in deze gebieden gedurende een nader te bepalen periode te Verhuurder zal deze gebieden telkens zoveel als mogelijk vóór het sluiten van de overeenkomst aangeven.
 5. Indien Huurder voornemens is de Camper gedurende de Huurtermijn op een ferry of veerboot te (laten) vervoeren, ongeacht de afstand of duur van deze wijze van transport, is Huurder verplicht om Verhuurder daarvan uiterlijk 24 uur vóór het vervoer van de Camper per ferry of veerboot op de hoogte te stellen.

Artikel 5. Reservering en betaling

 1. De Huurder dient zich bij reservering dubbel te legitimeren, d.w.z. door middel van een paspoort of identiteitskaart en een geldig Nederlands rijbewijs.
 2. De aanbetaling zoals vermeld in de Huurovereenkomst, dient binnen tien (10) kalenderdagen na de reservering te worden voldaan, het restant van de Huursom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek voldaan te worden.
 3. Bij reserveringen van een midweek of weekend, dient de volledige Huursom, zoals vermeld in de Huurovereenkomst, binnen 1 maand te worden voldaan.
 4. Indien de reservering korter dan vier (4) weken voor vertrek plaatsvindt, dan is Huurder de volledige Huursom bij aangaan van de Huurovereenkomst verschuldigd.
 5. Bij niet tijdig betalen is de Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden, overigens zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Huurder.
 6. In geval van reservering stemt de Huurder ermee in dat zijn/haar persoonsgegevens door Verhuurder worden geverifieerd.
 7. Door ondertekening van de Reserveringsbevestiging verklaart de Huurder zich akkoord met de in de Reserveringsbevestiging vermelde Huurtermijn, Huursom en waarborgsom(men).
 8. Als de Huurder zonder geannuleerd te hebben de Camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de Huurder toch de volledige Huursom verschuldigd.
 9. Bij terugkomst wordt door Verhuurder een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant bedrag binnen vijftien (15) werkdagen overgemaakt op de bank- of girorekening van de Huurder, onder eventuele inhoudingen van de door de Huurder aan Verhuurder verschuldigde extra kosten en/of vergoedingen. Indien de door de Huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct door de Huurder aan Verhuurder te worden voldaan.

Artikel 6. Gebruik van de Camper

 1. De Huurder is gehouden de Camper in goede staat te houden en bij de Verhuurder terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin de Huurder de Camper aan het begin van de Huurtermijn van Verhuurder ontving.
 2. De bestuurder van de Camper dient minimaal de leeftijd van drieëntwintig (23) jaar te hebben bereikt, en minimaal drie (3) jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs (B) dat vereist is voor het besturen van de camper.
 3. Alleen de bij naam in de Huurovereenkomst genoemde personen zijn gerechtigd de Camper te besturen.
 4. De Huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of iedere andere bestuurder die staat vermeld in de Huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen van de Camper vereist zijn.
 5. Tijdens de Huurtermijn zijn de kosten voor brandstof voor rekening van de Huurder.
 6. De Huurder is verplicht regelmatig olie- en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren, en indien nodig het olie- of koelwaterreservoir dan wel de hoeveelheid lucht in de banden bij te vullen. Huurder is verplicht de door Verhuurder voorgeschreven vloeistoffen te gebruiken.
 7. Het is de Huurder niet toegestaan zich met de Camper te verplaatsen wanneer daarin meer personen aanwezig zijn dan het wettelijk toegestane maximum aantal (= het op het kenteken aangegeven aantal zitplaatsen). Het totale gewicht van de Camper mag na belading niet meer dan vijfendertighonderd (3.500) kg bedragen.
 8. De Huurder dient zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autopapieren zijn toegevoegd.
 9. De Huurder dient ervoor te zorgen dat de Camper uitsluitend op verharde wegen en in overeenstemming met de bestemming van de Camper gebruikt wordt. Schade aan de Camper, inzittenden en/of derden bij gebruik van de Camper op onverharde wegen valt niet onder de dekking van de door Verhuurder afgesloten verzekeringen en geschiedt voor rekening en risico van Huurder. Ook is VHD pechhulp niet mogelijk in geval van een defect op onverharde wegen.
 10. De Huurder dient de Camper te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
 11. Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden de Camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen, rechten van derden op de Camper te vestigen, of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de Camper te beschikken in strijd met de belangen van Verhuurder.
 12. Huurder is gehouden de verplichtingen en verboden welke voortvloeien uit de met Verhuurder gesloten Huurovereenkomst op te leggen aan iedere bestuurder, passagier en andere gebruiker van de Camper en toe te zien op de naleving daarvan.
 13. Het meenemen, vervoeren of (tijdelijk) onderbrengen van huisdieren in de Camper is niet toegestaan. Het is de Huurder niet toegestaan huisdieren op de in de Camper aanwezige banken, bedden en dergelijke te houden. Schade aan de Camper ontstaan door huisdieren komen voor rekening van de Huurder.
 14. Roken in de Camper is niet toegestaan, ook niet in de bestuurderscabine en ongeacht of er gelijktijdig ventilatievoorzieningen worden toegepast. Schade ontstaan door roken, zoals brand- en schroeivlekken komen voor rekening van de Huurder.
 15. Indien Verhuurder bij terugkomst overtreding van een van de in lid 13 of 14 opgenomen verboden constateert, is Verhuurder gerechtigd een direct opeisbare boete ad € 1.000,00 per overtreding aan Huurder in rekening te brengen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en verzekering

 1. De Camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) tot een bedrag van €2.500.000,00 per Gebeurtenis. Tevens is het casco, d.w.z. de Camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de Huursom inbegrepen. Daarnaast is een internationaal verzekeringsbewijs (Groene Kaart) in de Camper aanwezig.
 2. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke voortvloeit uit de verhuur van de Camper aan de Huurder. Voor rekening van de Huurder, die Verhuurder ter zake vrijwaart, komt in ieder geval:
  1. schade die Verhuurder lijdt, als gevolg van het terugvallen van de bonus- maluskorting;
  2. het eigen risico dat Verhuurder in geval van een beroep op haar verzekering aan haar verzekeraar verschuldigd is, met een maximum van € 1.000,-
  3. schade welke niet door de verzekeraar van Verhuurder wordt gedekt of vergoed, waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend schade aan het meubilair en bekleding van de Camper en schade ten gevolge van het rijden onder invloed en het laten besturen van de Camper door daartoe ongeschikte of onbevoegde personen;
  4. schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar van Verhuurder wordt vergoed;
  5. schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar van Verhuurder wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking bestaat. Bijvoorbeeld omdat de bestuurder onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs schade aan een derden heeft toegebracht;
  6. letsel van de Huurder of aan (een) derde(n) toegebracht gedurende de Huurtermijn.

Artikel 8. Reparatie en schade

 1. Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de Huurtermijn een mechanisch defect aan de Camper voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende (opbouw) en (auto) merk. In geval van een schade en/of een defect aan de Camper, is de Huurder verplicht hierover direct contact met Verhuurder op te nemen en zich te houden aan het door Verhuurder gegeven advies en aanwijzingen. Verhuurder zal in voorkomend geval aanwijzingen geven omtrent de juiste afwikkeling van de schade c.q. uit te (laten) voeren reparaties. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de Huurder. Schade aan de Camper ontstaan doordat de Huurder een reparatie aan de Camper heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren zonder dat voorafgaand contact met Verhuurder heeft plaatsgevonden komt geheel voor rekening en risico van de Huurder.
 2. De door de Huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van Verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed.
 3. Bij de reisdocumenten is een Europees schadeformulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de schadeveroorzakende c.q. schade lijdende partij genoteerd dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij Verhuurder ingeleverd te worden.
 4. De Huurder heeft geen recht op schadevergoeding c.q. restitutie van (een gedeelte van) de Huursom indien zich tijdens de Huurtermijn een defect aan de Camper voordoet. Ook door de Huurder of een derde opgenomen vakantiedagen worden in geval van een defect aan de Camper niet door Verhuurder vergoed.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor extra kosten die Huurder moet maken als gevolg van een defect aan de Camper tijdens de Huurperiode, waaronder hotelovernachtingen, kosten voor taxi of ander vervoer en/of telefoonkosten.
 6. Verhuurder heeft voor de Camper een Pechhulp verzekering voor in het buitenland afgesloten. 
 7. Schade als gevolg van het vullen van een tank met verkeerde vloeistof (bijv. benzine i.p.v. diesel) is volledig voor rekening van de Huurder.
 8. Voor schade aan eigendommen van de Huurder is Verhuurder nimmer aansprakelijk. De Huurder wordt geacht ter zake een eigen verzekering af te sluiten.
 9. Wanneer partijen in geval van schade aan de Camper niet tot een gezamenlijke vaststelling van het schadebedrag kunnen komen, zal Verhuurder de schade laten taxeren door een schade-expert. Indien de Huurder een tegenexpertise wenst uit te laten voeren komen de kosten daarvan voor rekening van de Huurder.

Artikel 9. Beëindiging en annuleringen van de Huurovereenkomst

 1. In geval van annulering van de Huurovereenkomst is de Huurder aan Verhuurder verschuldigd:
  1. In geval van annulering uiterlijk tien (10) weken voor aanvang van de Huurtermijn: 50% van de Huursom;
  2. In geval van annulering tien (10) tot en met vijf (5) weken voor aanvang van de Huurtermijn: 75% van de Huursom;
  3. In geval van annulering korter dan vijf (5) weken voor aanvang alsmede in geval van annulering na de Huurtermijn: 100% van de huursom.
 2. Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zich weer in het bezit van de Camper te stellen en zonder daarmee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens Huurder gehouden te zijn:
  1. indien blijkt dat de Huurder tijdens de Huurtermijn de verplichtingen van de Huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  2. in geval van ondercuratelestelling, faillissement, surseance van betaling of aanvraag daartoe of het overlijden van de Huurder;
  3. wanneer de Huurder zich in het buitenland vestigt;
  4. bij vordering van overheidswege van de met betrekking tot verhuurde Camper, dan wel bij beslag op de gehuurde Camper;
  5. indien blijkt dat de Huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
  6. indien de Camper niet meer veilig is om te verhuren om wat voor reden dan ook.
 3. De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een eventuele annuleringsverzekering en de kosten daarvan te dragen.

Artikel 10. Aflevering

 1. Aan het einde van de Huurtermijn dient Huurder De Camper aan Verhuurder te retourneren met:
  1. een volle brandstoftank;
  2. een geleegde afvalwatertank; en
  3. een geleegd en schoongemaakt cassettetoilet.

Indien de Huurder nalaat de Camper in hierboven omschreven toestand aan Verhuurder te retourneren, brengt Verhuurder kosten in rekening met een maximum van€ 30,00 per nagelaten onderdeel. Daarbij geldt voor onderdeel 1 de afwijkende regeling dat de daadwerkelijke brandstofkosten voor het vullen van de brandstoftank in rekening zullen zullen worden gebracht met een minimum van € 25,00 (excl. brandstofkosten).

2. De Huurder dient de Camper schoongemaakt (dat wil zeggen: vloer geveegd en gedweild, andere oppervlaktes en bekleding vrij van stof en vuil) aan Verhuurder te retourneren. Daarnaast dient de Camper aan de buitenzijde te zijn gewassen. Laat de Huurder na de Camper schoon te retourneren, brengt Verhuurder aan de Huurder eenmalig schoonmaakkosten in rekening per onderdeel. Zie beknopte standaardbepalingen.

3. Per gehuurde week mag Huurder met de Camper tweeduizend (2.000) kilometer vrij rijden. Indien Huurder de Camper drie (3) of meer aaneengesloten weken huurt, geldt deze kilometerbeperking niet. In geval van verhuur korter dan een week gelden mogelijk andere kilometerbeperkingen. De toepasselijke kilometerbeperking zal telkens in de Huurovereenkomst worden vastgelegd. Indien bij aflevering blijkt dat de Camper meer dan het afgesproken aantal vrije kilometers heeft afgelegd dan worden de meer afgelegde kilometers aan de Huurder in rekening gebracht tegen een tarief van € 0,25 per meer afgelegde kilometer.

4. Huurder en Verhuurder controleren gezamenlijk de inventarislijst. In geval van beschadiging of verlies brengt Verhuurder aan de Huurder hiervoor de kosten van vervanging in rekening.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle voorwaarden van Verhuurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter van de vestigingsplaats van Verhuurder is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Huurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.