• magicedition4
  • Globe4 02
  • globetrotter xl2
  • esprit schnee
  • globebus
  • EspritT Lazise2012
  • Globe4 01
  • GlobeS Badsee2012
  • esprit
  • globetrotter xl
  • XXL I Neutrauchburg2012

Huurvoorwaarden

Bestuurder:
De bestuurder van de kampeerauto dient de gehele huurperiode minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde kampeerauto. Ook dient de bestuurder minimaal 3 jaar in bezit te zijn van dit rijbewijs. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs. Alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde personen zijn gerechtigd de gehele huurperiode de kampeerauto te besturen.

Huurperiode:
De huurperiode begint op vrijdag om 16.00 uur en eindigt op vrijdag voor 10.00 uur. Indien de kampeerauto niet voor 10.00 uur geretourneerd is, treedt de boeteclausule in werking. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de kampeerauto later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd van € 50,- per uur extra boven de huurprijs. Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de kampeerauto, en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder. De huurder dient er in dit verband echter wel aan te denken dat het speciaal in het hoogseizoen doorgaans erg moeilijk kan zijn de volgende huurder een andere kampeerauto beschikbaar te stellen.

Verzekering en eigen risico:
De kampeerauto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid(WA) tot een bedrag van € 2.500.000,- Per gebeurtenis. Tevens is het casco, d.w.z. de kampeerauto zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs ( groene kaart ) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van € 750,-. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enz. is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn.

Reparatie en schade:
Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de kampeerauto voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende(opbouw) en (auto) merk. Bij reparaties evenals ook bij schade, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de kampeerauto dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota's ( op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals hotel-, taxi- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op Camperverhuur Venlo. Hiervoor dient de huurder zijn reisverzekering aan te spreken. Er is een BOVEMIJ pechhulp verzekering met hulpverlening voor buitenland. Tevens met vervangend voertuig op basis van beschikbaarheid. In dergelijke omstandigheden van pech dient de huurder niet alleen de verhuurder te bellen, maar ook de BOVEMIJ ALARM SERVICE. Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven anders dan gewenst, is Camperverhuur Venlo niet aansprakelijk voor die niet-genoten vakantiedagen of andere kosten. Bij elke vorm van een verkeersongeval dient de huurder contact op te nemen met de lokale politie. Bij de reisdocumenten is een Europees schadeformulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van het interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingschade. Motorschade na aanleiding van oververhitting ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag olie- of koelvloeistofpeil leiden altijd tot volledige aftrek van de borg.

Bestemming:
Alle landen welke op de groene kaart vermeld, mogen met de kampeerauto worden bezocht. Alle ( voor ons bedrijf ) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder. Wintersport bestemmingen worden in verband met verhoogd risico niet toegestaan en uitgesloten van de verzekering.

Gebruik Kampeerauto:
De huurder dient de kampeerauto zoals een goed huisvader het betaamt, te behandelen en te verzorgen. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist zijn. De huurder is verplicht regelmatig olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden de kampeerauto in goede staat te houden, en bij de verhuurder terug te bezorgen.

Reservering en Betaling:
Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs voorwaarde. De aanbetaling zoals berekend op de huurovereenkomst, dient binnen 10 dagen te worden voldaan, het restant zoals berekend op de huurovereenkomst dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de kampeerauto niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Annulering:
Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend middels aangetekend schrijven. Bij annulering vóór 15 weken blijft de huurder 50% van de totale huursom inclusief kosten verschuldigd, bij 15 weken tot 10 weken is dit 75% en bij 10 weken en minder is dit 100% van de totale huursom en kosten.
Eventuele incassokosten, gerechtelijke kosten wettelijke rente en overige kosten zijn voor rekening van de huurder. Teneinde dit risico te beperken, kan de huurder bij bespreking een annuleringsregeling afsluiten. De annuleringsregeling wordt berekend over de totale huursom ( 5% ).

Wanprestatie:
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door, het niet of niet tijdig leveren van de kampeerauto door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250,-. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, direct de door huurder gestorte betalingen geheel of gedeeltelijk terug betalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen kampeerauto kan leveren, maar een redelijk alternatief aanbied, dient de huurder dit te accepteren.

Aflevering en Terugkomst:
De kampeerauto wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. Tevens is de kampeerauto volledig schoongemaakt, deze dient zo ook weer ingeleverd te worden, is dit echter niet het geval heeft de verhuurder het recht € 250,- in rekening te brengen. Bij terugkomst zal volgens de norm van de verhuurder de kampeerauto gecontroleerd worden. Tijdens de reis is de brandstof voor rekening van de huurder. Bij terugkomst is het verplicht de kampeerauto afgetankt in te leveren, is dit niet gebeurd, zijn wij verplicht de brandstof- en de arbeidskosten in rekening te brengen. (Geschat bedrag door verhuurder + €25,-)

Roken:
Roken in de camper is verboden, ook in de bestuurderscabine. Bij overtreding € 75,-.

Huisdieren:
Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de kampeerauto niet toegestaan.

Kilometers:
Per gehuurde week kan de huurder 2000 kilometer vrij rijden. Bij 3 of meer aangesloten huurweken is er geen kilometerbeperking. Indien men meer kilometers rijdt dan het limiet, word er € 0,25 per kilometer verrekend.

Aantal personen:
Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal.(= aangegeven op kentekenbewijs). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan 3500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.

Afrekening:
Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant bedrag binnen 15 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en of een reisverzekering, wij stellen dit niet verplicht.

JoomShaper